వందనము వ్రాతపతి! "కవి మిత్ర" శంకర ప్రియ., -సంచార వాణి: 99127 67098
      వందనము వ్రాతపతి!
      ప్రమధాది గణపతి!
      ఏకదంత! సురపతి!
      నమోనమో గణపతి!
           ( అష్టాక్షరీ గీతి., శంకర ప్రియ.,)
👌శ్రీమహా గణపతి స్వామివారు.. సకల విద్యలు, వ్రాతలు, ప్రణాళికా రచనలు.. మున్నగువాటికి అధిపతి! ప్రమధాది గణములకు ప్రభువు! దేవతలు, దానవులు మానవులు . మున్నగు వారందరికీ.. పరిపాలకుడు .. ఏక దంతుడు!
👌సకల శుభఫల ప్రదాత యైన, శ్రీమహా గణపతి దేవుని మనమంతా భక్తి ప్రపత్తులతో.. ధ్యానించాలి! రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి!   
      మనమహర్షులు శ్రీస్వామి వారిని... "శ్రీ గణపతి అధర్వ శీర్ష ఉపనిషత్తు" నందు.. ఈ విధంగా ప్రస్తుతించారు!
 🪷 ఓం నమో వ్రాతపతయే!  
    నమో గణపతయే! 
    నమః ప్రమథ పతయే!
    నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ! 
     ఏక దంతాయ!
     విఘ్న నాశినే!
     శివ సుతాయ! 
     శ్రీవరద మూర్తయే నమః! 
      ( శ్రీమహా గణాధిపతి మంత్రమాలిక )
            🚩తేటగీతి పద్యము
     మ్రొక్కెదను వ్రాతపతికి లంబోదరునికి
     వరదమూర్తికి ప్రణతులు ప్రమథపతికి
     భువిని ఏకదంతునికిని శివసుతునికి
      నతులు గణపతికివె విఘ్ననాశకునికి
     మంత్రమాలికన్ భక్తితో మది దలంతు!!
      [ అవధాని, కోట రాజశేఖర్., ]
      ఓం గం గణపతయే నమః !

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం