చిత్రానికి పద్యం -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 పొద్దునపేపర్ గైకొని.                  
  బుద్ధిగసైకీలునెక్కి-భువిలోకిరణ్   
 శ్రద్ధగవీధులుదిరుగుచు.                 
  పద్దతిగనుగేటులోన-పడగనువేయున్.                                       
    *.    *.  *.    *.                       

కామెంట్‌లు