చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 వేరుగ కాపుర ముండియు                
 దూరముగజేయగనుసుతులు-దుఃఖమునొందీ                                       
 భారముచేతనుమాతా.                         
బారముగనుబతుకుబండి-బతుకనునడిపెన్.                                   
  *.      *.        *.      *.               

కామెంట్‌లు