.అవసరమే నేర్పుతుంది ;-..కోరాడ నరసింహా రావు !
ఎవరెందుకు పెట్టారో... 
  చెట్టుకాండము నకు... 
   పాత బూటు... !

చక్కగా అమిరింది.... 
  పక్షి తల్లికది... 
   చక్కనైన గూడుగా... !!

శ్రమపడి కట్టకుండానే.... 
 కుదిరిన ఆ గిజిగాని గూటి లో 
  పక్షి తన పిల్లలతో.... 
  సుఖముగా... 
కాలమును  గడుపుచుండె !... 

అవసరమే నేర్పుతుంది.... 
 మనిషికే కాదు.... 
 పశువుకైనా... పక్షి కైన 
  ఎట్టి సమస్యకు... 
  అట్టి పరిష్కారము... !
    ********


కామెంట్‌లు