పాలపిట్ట చూసింది ;- డా.టి.రాధాకృష్ణమాచార్యులు- 9849305871
] శుభాలనూ సుఖాలనూ 
విప్పిన మూటగా తెచ్చే 
ఆకాశం ఆశల దుప్పటి కప్పుకుంది

పాలపిట్ట చూసింది నన్ను
పరవశమై పండుగ చుట్టేయ  
దేహం కురిసిన వర్షంలో 
తడిసిన నేలంతా చిటపట చినుకుల దసరా ధార

ఆకుపచ్చ జమ్మి ఆకు మోసూకొచ్చే ప్రాణాధార గాలిని
కవిత్వ పరిమళాన్ని 
మోసుకుపోయే తడలు తడలుగా అదే ఊపిరి గాలి తనివితీరా

ఇంత పండుగ సందడి 
మబ్బేసిన మసక నీలాకాశమై తోచే 
యుధ్ధంలో అలసిన ముఖమేసి

అదేం చిత్రమోగానీ 
చిరు కవితొకటి మెరిసింది నాలో చిరునవ్వుల మొగిలి పూల కలమై

అంతే
మనసు నిండిన ఆనంద నాట్యం నాలో
దసరా కళాకాంతి ఆడీ పాడే అవని

పండుగ నిండుగా కనులపండువ సాగే
ఆనందతీరాలు పాడుతూ 
విజయమే హద్దైన నిర్విరామ నడకలో 
పాలపిట్ట మంచి మనిషి శుభాకాంక్ష 

కామెంట్‌లు
K.Ravindra chary చెప్పారు…
Poets generally sensitive..High degree sensitivity is seen in this verse by Dr.Radhakrishnamaacharyulu.A mere.look of palapitta initiated in to a wonderful poem.Festive season and Nature have definitely prompted poet to create this wonderful.piece of art
Congrats to both the poet and publishwrs
K.Ravindra chary చెప్పారు…
Poets generally sensitive..High degree sensitivity is seen in this verse by Dr.Radhakrishnamaacharyulu.A mere.look of palapitta initiated in to a wonderful poem.Festive season and Nature have definitely prompted poet to create this wonderful.piece of art
Congrats to both the poet and publishwrs