మేనమామ;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
అమ్మ సోదరుడు మేనమామ
మా అందరికీ చందమామ
మా గృహం సందర్శిస్తాడు
బొమ్మలెన్నో కొనితెస్తాడు

ప్రేమెంతో కురిపిస్తాడు
మా హృదయాలు మురిపిస్తాడు
చల్లని తలపుల మేనమామ
వారి మనసు చూడ గగన సీమ

కథలెన్నో మాకు చెపుతాడు
బహుమతులు అందచేస్తాడు
జంతుశాలకు తీసుకెళుతాడు
వినోదాలు పంచిపెడుతాడు

ఆటలు,పాటలు నేర్పిస్తాడు
భుజాలపై మోసుకెళుతాడు
మాకిష్టమైన మేనమామ
వారంటే ఎనలేని  ప్రేమ


కామెంట్‌లు