* కోరాడ గీతాలు *
  " కన్నా... నీ కన్నా........ ! "
       *******
పల్లవి :- 
      కన్నా......., నీ కన్నా... ఎవ రన్నా మిన్న.., 
   ఎన్నో  నోముల పంటవురా !
  నను అమ్మను  చేసావు... !!
   జన్మ ధన్యము  చేసావు..., 
  నాజన్మ  ధన్యము  చేసావు !
          " కన్నా... నీ కన్నా...... "
చరణం :-
      మా  గారాల  పట్టివి నువ్వు
  మారాము చేయకు రా... 
.    నువ్వెంత అల్లరి  చేసినా... 
   నినుదండించగ మాకు... 
  చేతులు ఏఆవురా..... !
..మాకు  చేతులు  రావు రా !?
       " కన్నా... నీ కన్నా...... "
చరణం :-
         బుద్దిగా బడికి పోవాలిరా 
  శ్రద్దగాచదువు కోవాలి రా... 2
      నువ్ గొప్పవానిగా     ఎదగాలిరా !
  మా కలలను నిజము చెయ్యాలిరా !
      " మా కల లను నిజము చెయ్యాలిరా.. !!
    కన్నా.....నీ కన్నా ఎవరన్నా 
... మిన్నా !?
    ***&&&&&&&&**
కామెంట్‌లు