* కోరాడ మినీలు *

  @  నేను    -   నాది... !
             *****
నేను... నేను... అనుకుంటున్న 
 ఈ నేనే... నేను కానపుడు..., 
   ఇంక  నాది... అనేదేముంది!?
      ....... ఈ లోకం లో  !!
          *******
.      @  బంధాలు.... !
           *****
ఈ సంబంధాలు, అనుబంధాల, బంధాలన్నీ 
  ఈ ఒంట్లో... ఊపిరాడేవరకే ... !
   అనుకుంటే...., 
   నా ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము తోపాటు.... అన్నీ ... 
. తెగిపోయాయే... !!
    అన్నీ  అవసరాలు - అవకాశాల  బంధాలేనా !!!
.      ******
       * ఇంతేనా.... ! *
        *****
సుఖపడటం కోసం.... 
   ఎంతో  కష్ట పడి... 
   లెక్కకు మిక్కిలిగా సంపాదించినా ..., 
   ఇప్పుడూ... సుఖంలేదు... 
    నయం కాని ఈ దీర్ఘ రోగాలతో... !
    అంతా... దుఃఖమే... 
     మనిషి  జీవితమింతేనా .. !!
      ********
కామెంట్‌లు