కర్మ లిఖితము ;- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
కం:కర్మను రాసే కంజుడ
నిర్మల  హృదితోన రాయు నిత్యము కర్మల్
ధర్మము తప్పెడి ప్రాణివి
నిర్మొహ మాటంగ రాయు నేర వహందున్

కం:జలజాసనుండ వినుమా
తలరాతను రాయ వయ్య తడబడ కుండన్
విలపన మాటలు రాయకు
 యెలమిని యిచ్చేవి రాయు నియ్యగ సిద్ధిన్

కామెంట్‌లు