కవులరాతలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
రాతలు
అమృతముకురిపించాలి

కవితలు
చెరకురసముత్రాగించాలి

అక్షరాలు
పనసతొనలనుతలపించాలి

పదాలు
మధురమామిడిపంద్లవ్వాలి

భావాలు
తేనెచుక్కలనుచిందించాలి

కలము
ఎలనీరునుసేవింపజేయాలి

హస్తవ్రాతలు
రసగుల్లాలనువడ్డించాలి

కవనము
ద్రాక్షారసముచేతికివ్వాలి

కవిత్వము
పవిత్రగంగాజలమునందించాలి 

మాటలు
నోర్లలోచాకులెట్లులాగానానాలి

పలుకులు
పాఠకులమదులనుకరిగించాలి


కామెంట్‌లు