శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )- ఎం. వి. ఉమాదేవి
126)జనార్థనః -

దుఃఖమును తొలగించెడివాడు 
ఆనందము ప్రసాదించువాడు
శ్రీహరి నారాయణుడైనవాడు
జనులను ఉద్దరించెడివాడు
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
127)వేదః -

మోక్షదాయకుడు అయినవాడు
జ్ఞానప్రసాదిగా యున్నట్టివాడు
వేద స్వరూపమున్నవాడు 
వేదమాతను అనుసరించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు!ఉమా!
128)విదవత్ -

వేదజ్ఞాన రూపుడైనవాడు
వేదానుభావము గల్గినవాడు
వేదసారములు తెలుపువాడు
స్వామి వేదవేద్యుడైనవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
129)అవ్యంగః -

ఏ కొరతయునూ లేనివాడు
విలువకట్టలేనట్టి వాడు
ఘనత నిర్ణయించలేనివాడు
వ్యయమే లేనట్టి నిత్యుడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
130)వేదాంగః -

వేదములే అంగములైనవాడు
వేదములందు నివసించేవాడు
వేదముల సన్నిధినుండువాడు
వేదములులీనం చేసుకొన్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు