చిత్రానికి పద్యం ; - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం;                                     
నవ్వులప్రేమకుఫరిమళ.   
పువ్వులరాణిగగులాబి-పూసెనుశోభన్                                               
జవ్వనిజడలోనొదిగిన.   
పువ్వులుశుభమలకుస్పూర్తి-
పుడమిలొరామా!! 
 *.      *.     *.       *.            

కామెంట్‌లు