చిత్రస్పందన.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి
 తేటగీతి.
=======
సంజ పొద్దులో సూరీడు సరసునందు
చూచు కొనుచుండె తనమోము సొంపు నతడు
 పాదపంబులు నగవుతో పరిహసింప 
పశ్చిమాద్రికి సిగ్గుతో పఱుగు పెట్టి
నీరజాప్తుడు వెడలగ నిశి యడుగిడె.//

కామెంట్‌లు