పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కం;                                                                                                 
 చక్కగనిల్లాలునుదయమె              
చిక్కనికాఫీనిజేయ-చిరునగువొలకన్.                                                         
 నొక్కొక్కచుక్కగ్రోలుచు.                    
మక్కువకలుగంగభర్త-మరిమరియడగన్.                                                            
  *.         *.    *.                       *
కామెంట్‌లు