"భగవాన్" శబ్దవాచ్యుడు - పరమేశ్వరుడు;- కవిమిత్ర, శంకర ప్రియ , శీల ,. సంచార వాణి:- 99127 67098
⚜️షడ్గుణ సంపన్నుడైన
శాంకరీ మనోహరుడు
    "భగవాన్" శబ్ద వాచ్యుడు!
శివా నమో! నమః శివా!
         (...అష్టాక్షరీ గీతి.,)
👌పరమేశ్వరుడు...  షడ్గుణ ఐశ్వర్యములు కలవాడు! సర్వశక్తి సంపన్నుడు!
🔱కృత్తివాసాః పురారాతి:
     "భగవాన్" ప్రమథాధిప:! అని,
శ్రీమన్ నారాయణుడు.... "శ్రీశివాష్టోత్తరశత నామ స్తోత్రము" (69.నామము) నందు... శ్రీమత్ పరమేశ్వరుని ప్రస్తుతించారు!
👌సమగ్రమైన ఐశ్వర్యము (1), వీర్యము (2),యశస్సు (3), శ్రియము (సంపద) (4), జ్ఞానము  (5), వైరాగ్యము (6)...  అనెడు ఆరు గుణములు కలవాడు.. భగవానుడు! అని; మంత్ర ద్రష్టలైన మన మహర్షులు పేర్కొన్నారు!
 👌ఐశ్వర్యస్య సమగ్రశ్చ
  వీర్యశ్చ యశసః శ్రియః 
     జ్ఞాన వైరాగ్యయో శ్చైవ 
  షణ్ణాం భగ ఇతీరితా!
🚩కంద పద్యము
    ఐశ్వర్య వీర్య యశముల
    శాశ్వతముగ గూర్చు విభుడు, జ్ఞానము, శ్రియమున్
     విశ్వమ్మున వైరాగ్యము
నీశ్వరుడై యొసగు, కనుక నీశ్వరుడయ్యెన్!
        [డా. శాస్త్రుల రఘుపతి.,]

కామెంట్‌లు