చిత్రానికి పద్యాలు ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం.                                           
కాలుష్యమాయెగగనము.            
 కాలుష్యమునాయెధరణి-గాంచగనిపుడున్.                             
 కాలుష్యమాయెజలములు.               
 కాలుష్యమునిండిపోయె-గరళముతీరున్.                                   
  *.       *.        *.                   
 కం.                                           
  చెడిపిరియడవులతరువులు   
చెడిపిరివిశ్వంబునంత-చెడెనిలమనుజుల్.     
చెడిపిరిజలములుఘనముగ.               
చెడిపిరిపర్యావరణము-జేసిరిమురికిన్.                       ‌‌.                      
  *.         *.         *.                  

కామెంట్‌లు