చిత్రానికి పద్యం -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 అడుగులుతడబడరిక్షను.               
వడివడిగనునడపభర్త-వానలొతడిసీ.                        
గొడువలుమరచినసతియే           
  గొడుగునుహస్తమునబట్టె-గొప్పగపతికిన్.                                          
  *.     *.        *.                *

కామెంట్‌లు