'శంభో!'శతకపద్యములు;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 (కందములు )
==========
76.
ఇభచర్మాంబరధర!హర!
యభయంకర!నిన్ను దలచి యానందముగన్
విభవముగా పూజ సలిపి
శుభమిడు దేవర వనియెద జూడుమ శంభో!//
77.
 కన్నుల మాయలు గప్పగ
బున్నెపు దారిని జనరట మూఢపు జనులున్
జెన్నుగ మనమున దలచెద
నిన్నెడ బాయని మతినిడు నెఱవుగ శంభో!//

78.
ఉనికియు మనికియు నీవని
కనిపెట్టితి నో హర!నను కానగ రావా!
యనిశము నిన్నే దలచెద
మన లేనురనిన్ను వదిలి మరువకు శంభో!//
79.
జీవము నీవని నమ్మితి  
పావన మొందగ నిను తని వారగ గొల్తున్
నావగ దీర్పుము శంకర!
భావన జేసెద నిరతము భవహర!శంభో!//

80.
భోగములే వలదంటిని
యోగీశ్వరనీదు సేవ లుత్సాహముగన్ 
రాగముతో జేయుదునే
త్యాగపు గుణముల నిడు శివ!దయగొని శంభో!//

కామెంట్‌లు