నడక దారులు ..:---కె.ఎల్వీ-హనంకొండ.

  ఫుట్ పాత్ లు 
     పాదచారులకు 
     వదిలేయండి ..!
     ఇరుకురోడ్డుమీద 
     నడవడం 
     తగదు కదండీ !
     రహదారులమీద 
     రాజకీయ జోక్యం వద్దు !
     పాదచారులకు కొసం 
     ఖాళీ ఫుట్ పాత్ లే ముద్దు !!