దీపాలు:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 దీపాలు దీపాలు -- దీపాలు దీపాలు
ఇంట దీపాలు -- మింట దీపాలు
నక్షత్ర దీపాలు -- జేజి దీపాలు
దివ్య దీపాలు -- భవ్య దీపాలు
భాష దీపాలు -- దేశ దీపాలు
మాయింటి దీపాలు -- మాకంటి దీపాలు
చిన్న దీపాలకు -- చిరాయురస్తు
పెద్ద దీపాలకు -- సదా నమోస్తు !!