జెండా పండుగ( బాలగేయం): ---మమత ఐల--హైదరాబాద్--9247593432


 


జెండా పండుగ వస్తుంది

పోటీలెన్నో ఉంటాయి

పిల్లల్లారా రారండి

మీ సామర్థ్యము చూపండి


కబడ్డి ఖోఖో ఫుడ్బాలు

పాటలపోటి ఉపన్యాసాలు

కథలు కవితలు నృత్యాలు

వినోదానందబరితాలు


ఆటకు సిద్ధంకారండి

ఆరోగ్యానికి మంచివివి

జెండా గురించి చదవండి

ఉపన్యాసాలనివ్వండి


జెండా పాటలు నేర్వండి

ఘనమైన గొంతుతో పాడండి

బహుమతులెన్నో ఉంటాయి

పాఠశాలకిది పర్వదినం