భరత పుత్రుడా!(గేయ సూక్తులు): -డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్:--కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల 9948089819


 తీయ తీయని పలుకు లలరగ

దేశ భక్తిని తెలుపు పదములు

వ్రాయు చుండర సత్య పథమున

రమ్య రీతిని భరత పుత్రుడ!       22


నాట్య భంగిమ విధము లన్నియు

నవ్య రీతిని నెఱిగి పిమ్మట

నటన జేయర శాంతి స్వరముల

నవత కోరెడు భరత పుత్రుడ!    23