భరత పుత్రుడా! (గేయ సూక్తులు):- డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్--- కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల--9948089819


 సమ సమాజపు బాట లందున

అమల కేతన మెత్త వలెరా

సమ సమాజమే జాతి కోరే

సంఘ శక్తిర భరత పుత్రుడ!  30


భరత భారతి పెదవు లందున

సిరుల నవ్వులు పూయ వలెరా

భరత మాత నవ గేహ మందున

పసిడి పండగ భరత పుత్రుడ !  31