అక్షరమాలికలు:-డా.రామక కృష్ణమూర్తి--బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.


 ఏకపది:(విపణి)

*******

1.అన్నీ ఒక్క చోట దొరికే_పెద్ద అంగడి.

2.వ్యాపారమంతా సామూహికంగా జరిగే_అతిపెద్ద సంత.


ద్విపదం:(సరుకు)

********

1.ప్రజలకు కావలసిన అన్ని అవసరాల ముడిపదార్థం.

ఉత్పత్తయ్యి ఒక్కదగ్గర చేరే అవసరం.

2.రూపాలు వేరైనా,ధరలు వేరైనా ప్రజల అవసరాలు.

డిమాండును బట్టి అందుబాటులోకి వచ్చే అత్యవసరం.


త్రిపదం:(నాణ్యం)

*******

1.ప్రామాణికమై,శుద్ధమై,కల్తీ లేనిది.

సరైన ప్రమాణాలతో తయారుచేయబడినది.

అన్ని దశల్లో స్వచ్ఛమై మేలు చేయునది.

2.పెట్టిన డబ్బుకు సరిపడునది.

సారవంతమై,శక్తి కలిగి ఉండునది.

నాలుగు కాలాలు మన్ని,వెలుగునది.


చతుర్థపదం:(వినియోగం)

***********

1.అవసరానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.

అవసరానికి తగినట్లు అమలులోకి వచ్చేది.

పనితనంతో మెప్పించి,ఒప్పించేది.

సందర్భానికి తగినట్లు పనిచేసేది.

2.తనను తాను పనిలోకి పెట్టుకోవడం.

ఆయా పనుల్లో ఉపయోగపడడం.

అత్యంత చక్కని ఫలితానికి ఊతం.

లాభంతో చక్కగా ఆకట్టుకోవడం.