అమ్మవంటిదే దేశం:---గాజులనరసింహనాగటూరు గ్రామంకర్నూలు జిల్లా9177071129

 పాట

పల్లవి:- 
అడిగి అడగకముందే అన్నీయిచ్చిన  అమ్మేరా దేశమంటే..
తెలిసితెలియక చేసిన తప్పుల్ని మన్నించే తల్లిర దేశమంటే ..
కో"" ఈ దేశం మనదే ఈ దేశం మందే మనదే మనదే దేశం మనదే...""పల్లవి""

చరణం:-1 
పరహితము కోరినదేశం పంచామృతము పంచినదేశం
కులమతాలను  కూడపల్కిన దేశం కుటంత్రాలు చేయని దేశం
బహుళ  సంపదను  బహుకరించిన దేశం భాగ్యోన్నత దేశం
కాంతినిలయమై నిలిచినదేశం ప్రఖండ  జ్వాలగా  ప్రజ్వరిల్లిన దేశం
ఆ దేవతమూర్తులే నడియాడిన దేశం అపురూప శిల్పాలు వెలసిన  దేశం
త్యాగనిరతితో భావస్ఫూర్తితో సాగుతున్నదేశం  సంస్కరణదేశం  ""కో""పల్లవి""

చరణం2:- 
ఖండాలలో అద్వితీయ కళాఖండము  దివ్యతరంగము దేశం
సంప్రదాయములో ఉన్నతము సహకార సాయుధము దేశం
మంచి పరిమళ చరితం కలిగినది  సస్యశ్యామలం అయినది దేశం
కో""దేశం మనదే దేశం మనదే మనదే మనదే ఈ దేశం 2
దేశమంటే మట్టికాదులే మనుషులనీ...మరువకూ 
దేశభక్తిని ఎన్నడూ నీవు వదలకు  
తరం మారిన యుగం మారిన మారలేదురా తల్లి ఆచరణా ..
అదేతీరుగా ఉన్నది   దేశం నీపై  మమతవలన    
తెలుసుకో వంచించకు   దేశాభివృద్ధిని మరువకు      2
""కో"" పల్లవి""