దాశరథి!తీయని దేశభక్తి అనుభూతి!:--కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు,చిట్యాల,నల్గొండ,9542236764
ఆ నాలుగు అక్షరాలే....                                                                   
స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడై పోరాడినయ్                     
కోటి రతనాల వీణ మీటి సృజన శీలిని చేసినయ్                                                                              
అభ్యుదయ కవితా చక్రవర్తి కిరిటా నిచ్చినయ్                                                               
సాహిత్యాన శాస్త్రీయ స్పృహ రగిలించినయ్                                                                                               
                                                                                               
 ఆ నాలుగు అక్షరాలే...  
జైలు గోడ పేజీలపై కన్నీటి బొగ్గుతో రాసినయ్                                             
అగ్ని ధారగా వర్షించి నిప్పు కణికై మండినయ్                         
 సాంస్కృతిక రుగ్మతల రూపు మాపినయ్
సామాజిక దురాచారాలపై తిరగబడినయ్
                                                                                                                                                                            
ఆ నాలుగు అక్షరాలే....                                                        
 నిరంకుశ నిజాంపై కవి సింహాలై గర్జించినయ్                                                                 
తెలంగాణ విముక్తికై పిడికిళ్లు బిగించినై                                                                                 
ఉద్యమ దివిటీలై తిమిరంతో సమరం చేసినయ్                                                                            
నిద్రాణ తెలుగుజాతిని జాగృత పరిచినయ్                                         

ఆ నాలుగు అక్షరాలే....    
అక్షరాలకు రంగు రుచి అద్ది కమ్మని కవిత లైనయ్
వాసంత కళాశోభిత మధుర రస సినీ గీతాలైనయ్
ఉద్యమ ఊపిరిగా నిర్భంధ ఊచలు లెక్కించినయ్
పరిమళ కవనాలై ఆచంద్ర తారార్కంగా నిలిచినయ్

,

కామెంట్‌లు