ప్రియసతి:-డా.అడిగొప్పుల సదయ్యవ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడుమహతీ సాహితీ కవిసంగమం-కరీంనగరం9963991125
నాకంటి చూపులో నమలంపు కాంతీవె
నావొంటి జంత్రమును నడిపించు శక్తీవె

నాబతుకు నావలో నతుల చుక్కానీవె
నాహృదిన నెలకొన్న నందాల దేవీవె

నాజంట పులుగీవె, నాయింటి వెలుగీవె
నామదిని,నాహృదిని నలరించునదినీవె

నా భావి జీవితము,నా భావ లోకమును
నా భవన నిర్వాహ ణాధికారిణివీవె 

ఏడేడు జన్మలకు జోడినీవే కావె?
నా సతీ!సరస్వతి! నాగుండె లయగతీ!

కడవరకు నాచేతి కర్రవై నిలవవే!
నెచ్చెలీ! నా తనువు నెత్తురై పారవే!!కామెంట్‌లు