స్త్రీకందాలు-సరళ గున్నాల
తల్లికిదండ్రికిప్రేమను
చెల్లిగననురాగమిచ్చుచెలిమినిబంచున్
వెల్లువగాతనప్రేమను
చల్లగ నందించువారు సతతముస్త్రీలే

ఇంటికిలక్ష్మీ రూపము
కంటికివెలుగయ్యినిల్చు,కామితరూపై
మింటికిమంటికివారధి
ఒంటిగతానుండనీదు, వోర్మిన రాణే

అండనుజూచుకపెద్దల
దండిగపాపంబుజేయ ధరణిన పాపుల్
ఛండిగమారినస్త్రీలే
దండననొనరించుచుండు ధన్యతనొందన్

పొట్టకు తిండినిబెట్టును
కట్టినబట్టలనుతుకుచు కష్టముజేయున్
మట్టిలొవెట్టిని సల్పుతు
మెట్టినవారింటిలోన మేలునుగూర్పున్

కామెంట్‌లు