*జలకళ*:-*మిట్టపల్లి పరశురాములు
 కం*
విరివిగవానలు కురి
వరదలుజోరుగనుజేరివాగులునిండెన్ 
చెరువులునలుగులుదూకుచు
 కరువులులేకుండజేసి కలిమిని పెంచన్ 
*తే.గీ*
వానజల్లులచేతను-వాగులెన్నొ
నిండుకుండనుబోలియు-నిండుగాను 
పారుచున్నవిగలగల- జోరుగాను
చూడమదికెంతొముదమాయె-చూపరులకు


కామెంట్‌లు