శ్రీశరణి ప్రతిభ

  ఈపాప పేరు  టి.శ్రీశరణి-4వ తరగతి  వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్  తల్లి..ప్రశాంతి  నాన్న..శేషుకుమార్.  భరత్ నగర్ఆంధ్రబాలానంద సంఘం లో ఫాన్సీడ్రెస్ పోటీలో మొదటి బహుమతి


కామెంట్‌లు