*అక్షర మాల గేయాలు*--*' ష' అక్షర గేయం*;- *వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం*

 షహరుకు ఒకడు షికారుకెళ్ళగా
షరాబు చాటుగా దారి కాచెను
మేషం లాగా" మే.. మే" యనుచు
వేషం మార్చి దాక్కొని యుండగా
షట్పదమల్లే ఎగురుతూ వచ్చి
షర్టు షరాయి లాక్కొని వెళ్ళెను