తెలుగుగడ్డ( బాల గేయం )-యెల్లు. అనురాధరాజేశ్వర్ రెడ్డి-- సిద్దిపేట జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ కుకునూరుపల్లి- మండలం కొండపాక

 అనురాగాల తెలుగుగడ్డ
 ఆత్మీయతల తెలుగుగడ్డ
 మమకారాల తెలుగు గడ్డ
 మమతలతల్లి తెలుగు గడ్డ
 //అనురాగాల//

దేశభక్తి తెలుగుగడ్డ
 విశ్వాసాల తెలుగుగడ్డ
 విలువలున్న తెలుగుగడ్డ 
చైతన్యస్ఫూర్తి తెలుగుగడ్డ
// అనురాగాల //

ఉద్యమస్ఫూర్తి తెలుగుగడ్డ
 సత్యాగ్రహాల తెలుగుగడ్డ 
భాను తేజం  తెలుగుగడ్డ
 కాంతి రూపం తెలుగుగడ్డ
// అనురాగాల //

సంస్కృతి నిలయం తెలుగుగడ్డ
 సాహిత్య ప్రియం తెలుగుగడ్డ
 ధైర్యం నిండిన తెలుగుగడ్డ
 క్రమశిక్షణ కలిగిన తెలుగుగడ్డ
// అనురాగాల //