*మనుగడ*:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఉరుముల మెరుపుల సవ్వడిరా
ఉప్పెన గాలి మోతలురా
వేసవి గాలుల వేడిమిరా
చండ్రనిప్పుల ఉక్కపోతరా
మంచుగడ్డల చలిచలిరా
గజగజ వణికే తీరేరా
మూడు కాలముల తీరిదిరా
దేవుడు చేసిన ప్రకృతిరా
వాన చలి ఎండ
అవేగదా మనకు అండ
ఇవేగనుక లేకపోతే
ప్రాణుల మనుగడ లేదుకదా!!!