నిరీక్షణ .. !!:------శ్రీమతి విజయలక్ష్మి . కస్తూరి . హైదరాబాద్ (కడప )

 ఇప్పుడు --
నేను ..... 
నేనుగానే వున్నాను !
నా అభిప్రాయాలూ 
నా వ్యక్తిత్వం … 
ఏమీ మారనేలేదు !
నీతీ -నిజాయితీ 
నిఖ్ఖర్చితనం 
సూటిదనం 
ఏమీ మారలేదు .. !
కానీ ---
ఈ వార్ధక్యం అంచులో 
నా ఆలోచనలూ -
అభిప్రాయాలూ 
ఎవరికీ ...... 
అక్కరలేని జీవితం ఇది !
అయినా ---
నాలో నేనూ …. 
నా ఆత్మలో నేనూ 
నాకై నేను 
లీనమవుతున్నా !
ప్రభూ .. నీ పిలుపుకై 
వేచివున్నా …. !!