వచన పద్యాలు : - చెన్నా సాయిరమణి

1)కవన కాంతుల ప్రౌఢ పలుకులతో 
సృజన సౌందర్య సుందర సౌజన్య 
సుధా వర్షంబగు సాటి మేటి భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

2)మకరంద బిందు సింధూర సుందర 
ఒంపు సొంపుల ఒనమాల తెలుగు 
మాధుర్యంబు వినరా తెలుగు బిడ్డా 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

3)ఒగ్గు గాధల గుబాలింపుల  ఒంపు 
సొంపుల సుందర జుమ్మంది నాదంబుల 
అనంత మాధుర్య మధురిమ ఒనమాల భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

4)సౌమ్య దేవ్య హవ్య సవ్య 
తొవ్వ సేవ్య భావ్య దివ్య 
నవ్య భవ్య శ్రావ్య కావ్య భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

5)నంద్య వింద్య  సంధ్య సారధ్య
వైద్య సేద్య వేద్యా చోద్య
హృద్య విద్య పద్య గద్య భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

కామెంట్‌లు