వచన పద్యాలు :-చెన్నా సాయిరమణి
1)అమృత భాండము నిండి చిరజీవత్వ
మాతృత్వ లాలన వాత్సల్యం పుష్ఠిగా 
మకరందం మనస్సుకు అందించెడి భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

2)అమ్మ భాష కమ్మదన లాలాలను 
ఎన్నటికీ ఎప్పటికి ఏ కాలమందును 
మరువకము మాతృభాష మకరంద మాధుర్యమును 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

3)తమల తలుపు తలుకు తనిజ 
తనుల తమకు తరిమ తరుల
తల తల తను తరి భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

4)దేవి దేవాణి దేవతల దేవేంద్ర 
దివ్య దేదీప్య దక్షిణ ద్రావిడ 
దేశీయ ధరణి ధృత దేశాధికా భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

5)ధరణి ధాత్రి ధరంబు ధరేతీ 
ధరుల ధరిత్రి ధరు ధాత్ర 
ధర్మో ధర్మ ధర్మాక్ష ధర్మ భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !