సురవరంప్రతాపరెడ్డిగారికిపద్యాంజలి"!!!:- "సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగు ఉపన్యాసకులు-సిద్ధిపేట-చరవాణి :- 6300474467

 01.
తే.గీ.
"సురవరమువారుతెలగాణసూరివరుడు"
నడిపె"గోల్కొండపత్రిక"జడియకుండ
పండితులుమెచ్చెకావ్యాలుపలువిధముల
వ్రాసిఘనకీర్తినొందెనువసుధయందు!!!

02.
కం.
"వైతాళికుడిగవెల్గియు"
ఖ్యాతినిపొందినప్రతాపకవివరుగొల్తున్
నీతియుధర్మముదప్పక
జాతికిసందేశమొసగెసమ్మతితోడన్!!!

03.
కం.
కవులేలేరనియన్నను?
కవులున్నారనితెలిపినఘనుడేయితడున్
కవితాసంకలనంబును
సవినయముగదీసిజూపెశక్తియుతంబున్!!!

04.
కం.
పరిశోధనపరిశీలన
పరిపరివిధములసలిపినపండితమణికిన్
నిరతముదండాలనిడుదు
సురవరమేతెల్గుభాషసొబగులుదిద్దెన్!!!కామెంట్‌లు