నారాయణి! నమోస్తు తే:- "మాహేశ్వరీ రూపిణీ" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌వృషభ వాహిని వీవె!
    శూల ధారిణి వీవె!
     మాహేశ్వరి! జయ కరి!
     
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ...మాహేశ్వరీ రూపిణీ! నంది వాహనము పైన విహరించు నది. వృషభ వాహిని... జనని!
🔯 శ్రీ మహారాజ్ని... మాహేశ్వరీ, మాతృ శక్తి రూపమును దాల్చినది. చేతిలో.. త్రి శూలము, శిరస్సు పైన.. చంద్ర రేఖ, కంఠ మందు.. నాగ భూషణము.. దాల్చి నది. సప్త మాతృక లలో ఒకటి... మాహేశ్వరి!
🔯 ఆది పరాశక్తి యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       త్రిశూల చంద్రాహి ధరే
       మహా వృషభ వాహిని!
 
       మాహేశ్వరీ శ్వరూపేణ!
       నారాయణి! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి" ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )
కామెంట్‌లు