కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు :-: మచ్చ అనురాధ-తెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలు-జి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.

  కందపద్యాలు.
1.
 అష్టమి రోజున కృష్ణుడు 
అష్టమ గర్భమున బుట్టె యా దేవకికి ,
న్నిష్టముతో రేపల్లెకు ,
దుష్టుడు కంసుడిని జంప దూరెనురేయిన్!!!
2.
అందెలుమ్రోయగ కృష్ణుడు ,
చిందులు వేయుచును వేడ్క జేయుచునుండెన్
నందుని గృహమున  ముద్దుగ ,
సందడి జేయంగ  నందసతియే మురిసెన్!!!
3.
రారా  ముద్దుల కృష్ణా ,
రారా నీలీలజూప రమ్యము తోడన్ ,
రారా యశోద తనయా ,
రారా మమ్ములను బ్రోవ  రాజీవాక్షా!!!

కామెంట్‌లు