గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.: -గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి.-నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.
 601) అలక మానవా సతి
         నీవు ఇయ్యవా ఆనతి
         వినిపించుకో నా వినతి
          అప్పుడే ఇక  ప్రశాంతి !
602) గుర్రపు డెక్కల ఆకు
        చెప్పకురా నువు సాకు
        ఆకుల్లో ఉంది బాకు
          తెచ్చి ఇవ్వరా మాకు !
603) కవరులో మూట గట్టు
         నాకోసారి చూపెట్టు
          గుట్టును చేయకు రట్టు
          కొట్టులో దాచి పెట్టు !
604) పనిపై దృష్టి పెట్టు
          లేకుంటే తగులు తట్టు
           ఇది కాదు కనికట్టు
            ఉండకు తెలియనట్టు !
605) చదువు నీవు భాగవతం
          అవుతుందిలే అవగతం
          వచ్చిందిగా అమృతం
           నీవు చెప్పు స్వాగతం !
606) వచ్చాడుగా హనుమ
         తీశాడుగా గనుమ
          వెంటనే వెళ్లి కనుమ
          అతని మాటను వినుమ !
607) ఈ లోకం తీరు చూడు
          చెప్పొచ్చాడులే వాడు
          నీ వెళ్ళు వానికి తోడు
           సదా నీతో ఉంటాడు !
608) వచ్చాడుగా బూచాడు
          వాడొచ్బి బెదిరించాడు
          పసివాడు అదిరాడు
          తిరిగి వాడు వెళ్ళాడు !
609) కమలం విచ్చుకున్నది
          గులాబీ గుచ్చుకున్నది
           రక్తం కారుతున్నది
           గాయమై రేగుతున్న ది !
610) అదిగో సూర్యోదయం
         ఇది సరైన సమయం
         ఒరేయ్ అయోమయం
          వెళ్లి రా ఈ ఉదయం !
611) డబ్బుంటే ఫికరుండదా
          ఎందుకు ఇవ్వాలి చందా
           అడుగు రా గోవిందా
            పక్క ఆంటీ ఇచ్చిందా !
612) డబ్బంటే ఎవరికి చేదు
         విప్పెనుగా ఆ సాదు
         పెట్టానుగా ఇక ఊదు
          చేసెనుగా ఓ జాదు !
613) మిరియాలు భలే ఘాటు
          వేస్తున్నా రులే  పోటు
           ఇక్కడి నుండి దాటు
           అక్కడ పెట్టు ఆ సూటు !
614) రాటుదేలిన మగవాడు
          మన తెలంగాణ వాడు
          ఇల పేరు మోసినవాడు
           మొనగాడై మెరిసాడు  !
615) గండికోట పోదామా
          దాని కథ విందామా
           ఊ అని  అందామా
            రావోయి చందమామా !
616) అతి ఏది పనికిరాదు
          అతిరసలు ఉండవు చేదు
           తెలుసుకొని రారాదు
           పో ఇక వికారాబాదు!
617) నీ తప్పు  తెలుసుకో
        తెలుసుకొని మసలుకో
         కలవారిని కలుసుకో
           నీ స్నేహాన్ని పెంచుకో !
618) రాముడే రాజైనాడు
         దేవుడై నిలిచాడు
          మనలను తాను గెలిచాడు
           వరాలను అందించాడు !
619) నిదురపో సోదరా
        ఏమిటి నీ బాధ రా
        నిశిరాతిరి ఇది రా
         నిరాశతో పండకురా!
620) తినురా ఈ బత్తాయి
          త్వరగా అవి వస్తాయి
           కనువిందు చేస్తాయి
           చేయి విందు నీవోయి !
621) పీటకు అతుక్కొని పోకు
         చేసుకో నీవు సోకు
          తినవద్దురా పొగాకు
           తింటే పోతవు బొందకు !
522) టీ టేబుల్ పై పెట్టు
          నీవు దాన్ని వడగట్టు
          చేయి అది అందేటట్టు
           నేతాగుతాగా ఒట్టు !
523) రాగి జావ నీవు త్రాగు
         కంచులా స్వరం మ్రోగు
          గానం నదిలా సాగు
          కంఠంలో అది తాగు !
524) వద్దంటే పెళ్లి మళ్ళి
         చేస్తున్నరు తుళ్ళి
          ఆడ అంతా లొల్లి
          ఏంది ఇది ఓ లల్లి !
525) కోతికొమ్మచ్చి ఆడు
         కొత్త పాట ఓటిపాడు
          గిజిగాడూ వస్తాడు
           మజానూ చేస్తాడు !
526) రిబ్బన్ కటింగ్ చేయి
         గోడకు అంటించేయి
          మెచ్చింది రమాబాయి
           ఇక అంతా హాయి హాయి !
527) సున్నం రంగు తెలుపుర
         అందరికీ తెలుపుర
           కర్ర వేసి కలుపుర
          వేసినంక దులుపుర !
528) నీ ఫోటో తీసుకుంటా
          గుండెల్లో దాచుకుంటా
          ఒప్పుకో నీ వంటా
           నీవు చెప్పేది వింటా !
529) కడుపులో ఆకలి మంట
          దానితోనే ఇక తంట
          ఏదో ఒకటి తింట
           అదే దానికి మందంట !
530) రావయ్య మా బావయ్య
          నీ మొలత్రాడు ఏదయ్య
           ఇంద తీసుకో వయ్య
           ఇక  కట్టుకోవయ్య !
531) ముక్కుపుడక బావుంది 
         ముఖము కూడా బాగుంది
         అందం కట్టేసుకుంది
          బంధం ముడి వేసుకుంది !
532) పెరిగింది రా గడ్డం
          ముఖానికి అది అడ్డం
            కాదు అది ఎడ్డం తెడ్డం
              పెంచేసి మనం చెడ్డం !   
533) కన్నంలో ఎలుక ఉంది
          చూచూచూ అంటుంది
          ఆ శబ్దం వినిపిస్తుంది
           అది పోదనిపిస్తుంది !
534) వనవిహారం చేద్దాం
         చుట్టి ఓసారొద్దాం
          పచ్చదనం పరిచేద్దాం
            అందరం ఆనందిద్దాం !
535) కలసి మెలసి ఉందమా
         సుఖం పంచుకుందమా    
         పరిమితమై ఉందమా  
          ఓ మా గొల్లభామా !
536) నీవు ఇల్లు కట్టి చూడు
         పెళ్లినీ  చేసి చూడు
          ఏమిటి రా ఈ గోడు
          ఎవడురా చెడుపుతాడు !
537) సినిమా హీరో వాడు
         నూనుగు మీసాలోడు
          చిత్రాల్లో నటిస్తాడు
          పాత్రల్లో జీవిస్తాడు !
538) సినిమాలు రకరకాలు
         పౌరాణిక సినిమాలు
         సాంఘిక సినిమాలు
          చారిత్రక సినిమాలు !
539) పూలు పండ్లు పెట్టు
         దోసిట్లో వానిని పట్టు
         ఒళ్ళో నీవికపెట్టు
          చీర రవిక పెట్టు !
540) తలలో పూలు పెట్టు
         జడ చుట్టూ రిబ్బన్ చుట్టు
          నుదుటన బొట్టు పెట్టు
          చక్కగా చీరను కట్టు !కామెంట్‌లు