గేయం:-:యెల్లు. అనురాధ రాజేశ్వర్ రెడ్డి :-తెలుగుభాషోపాధ్యాయులుసిద్దిపేట

  విశ్వమంత ఉన్నది శివుని గుప్పెట్లో
    ఆ శివుని గుప్పెట్లో
 ఉత్సాహం ఉల్లాసం శివుని గుప్పెట్లో
 ఆ శివుని గుప్పెట్లో 
::విశ్వ ::
పురికొల్పే కోరికలు శివుని గుప్పెట్లో
 జీవిత పరమార్థం శివుని గుప్పెట్లో
 ఆశయాలు అదృష్టం శివుని గుప్పెట్లో
 అనురాగం మమకారం శివుని గుప్పెట్లో
:: విశ్వ::
 సృష్టి రహస్యాలు శివుని గుప్పెట్లో
 చిదంబర రహస్యాలు శివుని గుప్పెట్లో
 బ్రహ్మాండం బంధించే శివుని గుప్పెట్లో
 సార్థకం పరమార్ధం శివుని గుప్పెట్లో
 ::విశ్వ::
మంచికి మోక్షము శివుని గుప్పెట్లో
 చెడుకు శిక్షలు శివుని గుప్పెట్లో
 విజయాలకు మార్గాలు శివుని గుప్పెట్లో
 జీవిత పరమార్థాలు శివుని గుప్పెట్లో
:: విశ్వ:
కామెంట్‌లు