గుర్రాలముత్యాల హారాలు.:-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా

 831) ఇద్దరు అన్నదమ్ములే
        వారు తోడు దొంగలే
         పైగా వారు లంగలే
          మారస్తారు రంగులే !
832) అది కోటిలింగాల
         కోనేటిలో మునగాల
         ములకలే వేయాల 
          గుంజీలు తీయాల !
833) రాముని కళ్యాణమండి
         చూద్దాము రారండి
          కట్టండి మీరు బండి 
           తొందరగా ఎక్కండి !
834) అది సీతమ్మ తల్లి గుడి
         అంతా పోదాం రండి
          ముందుంది పెద్ద గండి
           జాగ్రత్త మీరండి !
835)ముత్యమంత ముద్దే ముద్దు
         ఇస్తే వద్దని అనవద్దు
          వచ్చిందిగా నీ పద్దు
           పెట్టుకో ఇక ముద్దు !
836) లిప్స్టిక్ పూసిన పెదవులు
          తాగు తున్నవి మధువులు
            చూస్తున్నరు వెధవలు
             మారిపోయే విలువలు !
837) కిర్రు కిర్రు చెప్పులు
         కొట్టు నీవు డప్పులు
         వేసేయ్ స్టెప్పులు
         కొట్టేయరా కప్పులు!
   838) ఏమిటి రా ఈ తప్పులు
           వస్తాయి రా ముప్పులు 
            చేయకురా అప్పులు
            ఎవరికై ఈ తిప్పలు !
839) రావమ్మ వాసంతి
        ఎవరమ్మా ఈ ఇంతి
         మన పక్కింటి శాంతి
         చేసుకుంది వాంతి !
840) అది సాయి మందిరం
         పోదామా అందరం
         చెప్పరా సుందరం
         కదలండి ఇక వేగిరం !
841) చూరులో ఉంది ఎలుక
         చూస్తున్నదిలే చిలుకు
           అది పోయింది మూలకు
            చిలక వేళ్ళె చేలకు !
842) గూడుపుఠాణి చేయకు
          తప్పుడు రాత రాయకు
          అగ్గిలో ఉప్పు వేయకు
           బురదలో రాయి తీయకు !
843)ఏమిటి ఈ పరవశం
        మునగకు పరాంకుశం
         ఏది నీ ఆవేశం
         ఇదా నీ అంకుశం !
844) చేయకు దాసోహం
         చేసుకో వివాహం
          వద్దురా ఆగ్రహం
         పాటించు నిగ్రహం !
845) నీవు నాకు నచ్చలే
         నచ్చితే నే వస్తాలే
         మెడలో మాల వేస్తాలే
          నీవిక చూస్తావులే !
846) గందరగోళం చేయకు
          నా గళాన్ని మూయకు
          తారు ఇంకా పూయకు
          జోరు నీవు ఇక చేయకు !
847) గళ్ళలో డబ్బులు వేయి
         జేబులోన చెయ్యి వేయి
          దానం నీవు  చేయి
           నిదాన మై ఉండవోయి !
848) సీసా పగలగొట్టకు
         బిరుడ నీవు పెట్టకు
         ఎవరినిగూడ తిట్టకు
          నామం నీవు పెట్టకు!
849)ఓ రాఘవేంద్ర
       ఓ మా రామచంద్ర
       నీవేనా సురేంద్ర
       రారా అమరేంద్ర !
850) నీ రాశి సింహరాశి
        నా రాశి మేష రాశి
        పోదామా మనం కాశి
         వస్తాడట మన వంశి !
851) అక్కది వృశ్చిక రాశి
         బావది వృషభ రాశి
          మావది మీనరాశి
           మరి అత్తది ఏ రాశి?
852)పల్లె మామ వచ్చిండు
        పల్లీలు మాకు తెచ్చిండు
         జొన్న కంకులు ఇచ్చిండు
          తినమని మాకు చెప్పిండు!
853) నాకుంది ప్రజాబలం
         నీకుందా అంగబలం
          వానిదిమో ధన బలం
          లేదు ఎవరికి కుల బలం !
854) చూసుకో దినఫలం
          రాసుకో వారఫలం
           ఇదేమో మాసఫలం
           మరేది కర్మ ఫలం !
855) దినఫలం బాగుంది
        వార ఫలం చెడింది
        మాసఫలం మూడింది
        మా కర్మ కాలింది !
856) జమ చేశావా చిల్లరా
         నేనైతే వల్ల రా
          జర చూడు నల్లరా
          కుట్టుకరా కుల్ల రా !
856) దోమలగూడ పోయిన
        వచ్చినాను నాయన
         ఛాయ నీకు పోయన
         నీ బొమ్మ నే గీయన !
857) ఉన్నవి అరటి పండ్లు
         తెస్తున్నానుర చెండ్లు
          కడుతున్నారు బండ్లు
           పూస్తున్నారు ఇండ్లు !
858) లెక్కలు చేస్తున్నారు
        చుక్కలు చూస్తున్నారు
         పాపం  పస్తున్నారు
      చేయలేక చస్తున్నారు !
859) పుస్తకాలు రాసిండు
         బస్కీలను తీసిండు
         జమాబందీ చేసిండు
         బలాదూర్ అన్నాడు  !
860) ఇది ఎర్ర కుంకుమా
         పసుపు పంపుమా
          నీవు నీరు వంపుమా
          మల్లెపూలు తెంపుమా !
.
కామెంట్‌లు