మన దీపావళి;-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
మన ఘనమైన దీపావళి
జన సాంప్రదాయ రూపావళి
వస్తున్నది అది మస్తు ఉన్నది
వేడుక వెలుగులనే తెస్తున్నది !

మన దీపావళి దీపావళి
తరతరాల ఘన దీపావళి
వస్తున్నది వస్తున్నది అది
ముదములు కలిగిస్తున్నది!

మన దీపావళి దీపావళి
దివ్యమైన ఘన దీపావళి
భవ్యమైన జన కృపా వళి
సవ్యమైన ఓ గులేబకావళి !

మన దీపావళి దీపావళి
మెరిసి విరిసేఈ దీపావళి
ఘన ముత్యాల దీపావళి
మన పగడాల రత్నావళి !

దీపావళి మన ఈ దీపావళి
ప్రమిదల ప్రవాహ దీపావళి
వెలుగుల వెన్నెల రూపావళి
కలువల  కన్నెలమా కథాకళి !

ఔటులను మనం కాల్చవద్దు
అవుటై వాటిని తిరిగి పేల్చవద్దు
అసలు కాలుష్యాన్ని పెంచవద్దు
సిసలుగ దానిని తొలగిస్తేనే ముద్దు!

టపాసుల కాల్చవద్దు
పటాటోపం చూపవద్దు
దీపాలను వెలిగిస్తే ముద్దు
పాపాలు తొలగుట కద్దు !

వెలుగుల జిలుగుల దీపావళి
తళుకుల బెళుకుల దీపావళి
తాను వస్తాదై ఇక వస్తున్నది
చాన ముస్తాబై అది మస్తున్నది !

రాక్షస నరకాసుర వధ వల్ల
తక్షణం వచ్చె

దీపావళి మల్ల
ఆ క్షణంమే తిమిరావళి గుల్ల
మురిసిపోయే ముల్లోకాలెల్ల !

కామెంట్‌లు