న్యస్తాక్షరి-సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 1- 4 మీ
2- 6-గూ
3-9 స
4-12-ర
వచ్చేటట్టుగా ఉత్పలమాలలో
వీణనుమీటినట్టుమదివీణనుమీటినకాపురమ్ములే
తేనియజిమ్ము, గూలదు విధేయతజూపునుభార్యనెప్పుడున్
మానునుబాధలున్సరస మాధురినిండునుప్రేమపొంగుచున్
తానుగచెంతజేరు వసుధన్ సరసాంబుధి మిన్నగానిలన్
కామెంట్‌లు
శ్యామ్ కుమార్ chagal. 9347220957 చెప్పారు…
చాల బావుంది. మీరు ఉపాధ్యాయు లా?