శివ స్మరణ;---మచ్చ అనురాధయస్.ఏ.తెలుగు
ఉత్పలమాల

1. ఎద్దును నెక్కి లోకముల;  నేలెదవీశ్వర లోకబాంధవా! 
ముద్దుగ భక్తకోటికిని;  ముక్తినొసంగెడి ముక్తిదాయకా! 
శ్రద్ధగ వేడభక్తులకు; చక్కగ సౌఖ్యము కల్గజేతువో! 
కద్దులు బాపు శంకరుడ;  కావు ,,మమ్ముల నీలకంధ రా! .

2. ఉత్పలమాల

కాశిని నిల్చి భక్తులను;  కావదలంచిన కాశినాథుడా!
మూషిక వాహనండు కడు మోదము తోడను వేడు చుండగన్ 
దోషములు లెల్ల బాపియును  దూరము చేసియు పాపకర్మలన్ 
పోషణజేయువాడవని మ్రొక్కితివేగమె గౌరినాథుడా

3. ఉత్పలమాల
భక్తులు గొల్చివేడినను;  భారము నీవుగనిల్చి బ్రోచెవే 
యుక్తియు  లేని వారలను; నుర్విన రక్షణ జేయుచుంటివే
ముక్తినియిచ్చె దేవుడవు;  మూఢులనైనను  మెచ్చియీశ్వరా!
రక్తిగ గొల్వ భక్తులకు;  రాజ్య సుఖంబులు గల్గజేతువే !.

4. చంపకమాల

హరహర మూర్తి శంకరుడ;  నా పద బాంధవ సంపదివ్వరా! 
గిరివర గంగ వల్లభుడ;  కేళి విలాసపు నాట్య శ

బిరబిర రావ సన్నిధికి;  భీకర రుద్రుడ కాలభైరవా! 
చరణము నమ్మినాను మది; శంకర నీ దయ రాద శంభుడా! .

5. ఉత్పలమాల
మల్లిక నాథ రావయిటు;  మానస మందలి  కోర్కె దీర్చగన్ 
నెల్లజగంబులేలెదవు;  నెన్నడు నీమది జాలిగల్గునో! 
నుల్లము నందు వేడనిను  ; నుండెదవెప్పుడు నా మనంబులో
చల్లగ రావ శంకరుడ;  చక్కగ గొల్తును పాదపద్మముల్ .

===========================
మచ్చ అనురాధ
యస్.ఏ.తెలుగు 
జి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా.
కామెంట్‌లు