నా బ్రతుకు బాట @ కోరాడ నరసింహారావు

   * సుగమంచేస్తాయి *
         *****
అరవైఏడేళ్ల జీవితానుభవాలు ఒక్కొక్కటీ ఒక్కో పేజీయై....
   108 పేజీల నాబ్రతుకుబాట ఓ పాఠ్య పుస్తకoగాతయారైంది
    ఒక్కో పేజీలో ఒక్కో సంఘట న, ఒక్కో అనుభవం,ప్రతిపేజీ... 
నాకో పాఠమే !
      తియ్యగా పులకింప జేసే వాటికన్నా,చేదుగా బాధపెడు తూ అనుభవింప జేసేవేఎక్కువ 
            ఎన్నెన్ని పరిచయాలు !ఎన్నెన్ని గుణపాఠాలు !!
      పరిశీలించక  గానీ... అధ్యయన దృష్టితో చూడగలి గితే...ప్రతిజీవితమూ ఓ పాఠ్య పుస్తకమే !
 అందుకే...మనంమనపూర్వుల
జీవిత గ్రంధాలను చదవాలి !
   అవి మన జీవన గమనాన్ని సుగమం చేస్తాయి !  
       ******
కామెంట్‌లు