ముకుందమాల::డా.అడిగొప్పుల సదయ్య
భక్త జన యిడుములను పాములకు గరుడమణి
ముల్లోకముల గాచు ముఖ్య రక్షామణీ!

వ్రేత కన్యల నయన చాతకాంబుద మణి
జగన్మోహన హార సౌరు ముద్రామణీ

రుక్మిణీ కుచద్వంద్వ రుక్మ భూషామణీ
బ్రహ్మేంద్ర రుద్రాది పరమసుర శిఖామణి

గోప చూడామణీ! పాప గంగామణి!
గోవింద! ముకుందా! గోకులానందా!!

భాషాంశములు:
ఇడుములు+అను = కష్టాలు అనెడు
గరుడమణి = గరుడ మంత్రం
వ్రేత కన్యలు= గొల్లెతలు
చాతకం= చాతకపక్షి
అంబుదమణి= మేఘమణి
సౌరు=సౌందర్యం
రుక్మము=బంగారం

కామెంట్‌లు
chintapatla.venkata ramana chary చెప్పారు…
చాలా బాగుంది 🌹