వేసవి మినీలు కోరాడ నరసింహా రావు!

   ******
      .    వాత్సల్యంతో 
             ***
సూర్యునిలో  పెరిగెను 
 కోప, తాపాలు !
    అగ్ని గుండంగామారుతున్న
       భూగోళం  !!
   తట్టుకోలేని జనం హాహాకారం 
    వాత్సల్యంతో ప్రకృతిమాత ప్రేమగా ...అందిస్తోంది...తియ్యనిమామిడిపండ్లు,చల్లనికర్బూజాలు...  తాటి ముంజులు... !
      *******
       ఎందుకంతకోపం !?
          ****
     భూగోళo పొయ్యిమీది పెనం లా కాలి పోతోంది !
   నూతులు, చెరువులు ఎండి పోయాయి !
    ఒంట్లో నీరంతా చెమటై...
 కారిపోయింది !
     మనుషులే కాదు..., పశు, పక్ష్యాదులు సైతం నీటికోసం 
అల్లాడి పోతున్నాయి !
సూర్యునికెందు కంత కోపం ?!
మనుషుల్లో నిర్లక్ష్యం 
              పెరిగిపోతోoదని !
      ******
కామెంట్‌లు