దత్తపది:-అత్త దుత్త చెత్త పత్త;-మమత ఐల-కరీంనగర్9247593432
 ఉ.
అత్తరు గంధమాలికలహారతి నిచ్చుచు పూజసేయ రా
దుత్తమ సద్గుణంబు సుఖ దుఃఖమునందున నిశ్చలత్వమున్
చెత్తకు మిన్న లోచనలు చిత్తము దాపుకు చేరనీక నిం
పత్తర బుద్ధితో గొలువ; పావన మూర్తిని గాంతువెంబటే

కామెంట్‌లు