జ్ఞానస్ఫూర్తి-- సమతామూర్తి;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
 రామానుజుల జయంతి
శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ,
=========================
1.ఛాందసాలుగా మారే,
          ఆచార వ్యవహారాలు!
    సమాజ పురోగమన,
            పథాన అవరోధాలు!
    వాటిని ఆచార్యుడు,
           సత్వరం గుర్తించాలి!
   మానిపించాలి, మార్చడానికి,
                     ఉద్యమించాలి!
    అదే ఆచార్య ప్రథమ,
     ప్రధాన కర్తవ్యమనిపించాలి.
2.దేవుడ్ని పూజించడం,
              మోక్షం సాధించడం!
    మనిషిగా జన్మించిన,
            ప్రతివాడి జన్మహక్కు!
    ఆ హక్కు లాక్కునే,
      అధికారం దైవధిక్కారం!
    దేవుని సృ(దృ)స్టిలో,
          అందరూ సమానులే!
    మనుషులు,సామరస్యం,
       పంచుకుంటే వివేకం !
   వైషమ్యాలు పెంచుకుంటే,
        మారని మూర్ఖత్వం!
3.గురువులు చెప్పినదంతా,
                గుడ్డిగా నమ్మకు!
   చెప్పిన దానికి,
             నీ తర్కం జోడించు!
 అది తప్పో ఒప్పో నిర్ణయించు,
          అది పాపమేమి కాదు!
    ఈ విషయంలో ఏమాత్రం,
                    అధైర్యపడవద్దు!
5.మనిషి చేసే ఒకపనివల్ల,
    పదిమందికి మేలు కలగాలి!
  అతడికి ఆ పనివలన,
     కీడు జరిగినా నష్టం లేదు!
   వ్యక్తిగత సుఖం కన్న,
    సామాజిక శ్రేయస్సే మిన్న!
  సమాజ పురోగతికి,
      ఈ  భావనే బలమన్నా!
5.శ్రీరంగంల్లోనో, కాకుంటే,
     హైదరాబాద్ శివార్లలోనో!
 రామానుజ దివ్యదర్శనం,
           చేసుకుంటే చాలదు!
  ఆయన బోధనలు,
   త్రికరణశుద్ధిగా ఆచరించాలి!
   ఆయన ఆశయాలు,
     సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాలి!
  ఆయన కాంక్షించిన,
      సమసమాజం నిర్మించాలి!
_________


కామెంట్‌లు